Ë¹éÒáá ËÅÑ¡Êٵà¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¼Ùéà¢éÒͺÃÁ à¡ÕèÂǡѺàÃÒ µÔ´µèÍàÃÒ  

  
   " K : Basic AutoCAD 2017 and CAD/CAM Training "

โปรแกรมเขียนแบบ ยอดนิยม สำหรับงานออกแบบที่หลากหลาย
 

       หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหา ด้านการเขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม AutoCAD 2017 ซึ่งเป็น Software 2 มิติที่มีผู้นิยมมากที่สุด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างงานด้าน สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน โครงสร้าง ออกแบบผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้า รวมทั้ง เครื่องกลได้ อีกด้วย ในหลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้วิธีการเขียนแบบ 2 มิติขั้นพื้นฐาน ,การแก้ไขงานให้รวดเร็ว, การพิมพ์งานให้ถูกต้องและเหมาะสม , การเขียนแบบที่ได้มาตรฐาน , การ Export งาน 2 มิติ ไปยังโปรแกรม 3 มิติ เช่น 3DVIZ , 3DSMAX เพื่อพัฒนาต่อไปในด้านงานสามมิติขั้นสูง ,ยังสามารถนำข้อมูลจากงานเขียนแบบเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูล ของ Microsoft Excel เพื่อใช้ในการประมาณราคาอุปกรณ์เบื้องต้น รวมทั้งเทคนิคพิเศษต่าง ๆ ทั้งใน AutoCAD และ ในชุดเสริมของ Express Tools ต่างๆ ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมเพื่อทำให้การเขียนแบบรวดเร็วขึ้นจากเดิม จนถึงขั้นการ Presentation สามารถนำเสนอ เพื่อใช้ในการทำงานจริงในวงการ Architecture & Interior & Mechanical & Structure & Electrical  
 


สามารถเลือกเรียนเวอร์ชั่น 2013 / 2015 / 2016 / 2017 ได้โดยแจ้งล่วงหน้า

 


( 20 ชั่วโมงเต็มเพียง 6,900 บาทในระดับเริ่มต้น 2D )
และ  ( 30 ชั่วโมงเต็มเพียง 8,900 บาทในระดับ 2D และ 3D )

พื้นฐานผู้เข้าอบรม :      Basic Windows, Basic Graphic

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ :   
                                   
- เขียน ออกแบบแปลน 2D รูปแบบต่างๆได้ด้วยตนเอง
                                    - สามารถใช้งานโปรแกรมกราฟิก 2D-3D ได้อย่างเข้าใจ
                                    - รู้หลักในการจัดแสงไฟ การนำไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรม 3D ในระดับสูง
                                    - หนังสือแบบเรียน และเอกสารประกอบการอบรม
                                    - ได้รับสิทธิ์อบรมซ้ำฟรี 2 ปี
                                    - ได้รับใบประกาศนียบัตร
                                    - รับส่วนลดพิเศษ 1,000 บาททุกหลักสูตร เมื่อสมัครอบรมหลักสูตรอื่นๆ

 

ระดับของเนื้อหา ::
ผู้เริ่มต้น
ระดับกลาง
ระดับสูง


รายละเอียดการอบรม :

ครั้งที่ 1  ทำความรู้จักกับชุดคำสั่งพื้นฐานของโปรแกรม

 

- หลักการในการเขียนแบบ 2 มิติ และทำความรู้จักกับโปรแกรม AutoCAD
- แนะนำวิธีการใช้คำสั่งในการเขียนแบบอย่างมีประสิทธิภาพที่ใช้ระบบเขียนแบบในด้านต่างๆ
- การเริ่มต้นในการเขียนแบบ 2 มิติและหลักการในการเริ่มต้นในการเขียนแบบ 2 มิติ
- หลักการในการกำหนดหน่วยวัดและความละเอียดของหน่วยวัด (Unit) ในการเขียนแบบด้านต่างๆ
- การปรับหน้าจอในส่วนของ Tool Palettes , Command Line ให้เหมาะสมกับการทำงาน
- การกำหนดขอบเขตในการเขียนแบบและตั้งระยะ Grid & Snap
- การเขียนเส้นตรง (Line)ในรูปแบบต่างๆ , กำหนดค่าแบบแอบโซลุท คอร์ออร์ดิเนท รีเลทีฟ คอร์ออร์ดิเนทระยะ
- การอ้างอิงมุม และการเปิด / ปิด Ortho และ การวัดมุม แบบ Polar Angle Measurement
- การย่อ ขยาย งาน การใช้ Pan เลื่อนภาพเพื่อความสะดวกในการเขียนแบบ
- การใช้เครื่องมือในการแก้ไขแบบเบื้องต้น
- การสำรองข้อมูลไฟล์แบบที่ได้สร้างเสร็จแล้วและการกำหนดการบันทึกงานอัตโนมัติ
- การบันทึกข้อมูลสำหรับใช้งานใน Version ต่างๆกัน

- การขึ้นงานเขียนแบบในรูปแบบต่างๆ
- การเขียนสี่เหลี่ยม (Rectang) และวงกลม (Circle)
- กาารคัดลอก และ การคัดลอกวัตถุแบบหลายๆ ชิ้น
- การเคลื่อนย้ายวัตถุ ในรูปแบบต่างๆ
- การใช้เครื่องมือเพื่อความแม่นยำในการเขียนแบบ
- การใช้Object Snap Tracking
- การวัดระยะห่างและมุมระหว่างจุดสองจุด ด้วยคำสั่ง Dist
- แบบฝึกหัด ทดลองเขียนแบบงาน Workshop 1

 

 

ครั้งที่ 2  หลักการจัดลำดับขั้นตอนการทำงานและปรับเปลี่ยน แก้ไข 
                                  
- การกำหนดลำดับขั้นการทำงาน (Layer) ,รูปแบบของเส้น (Linetype)
- การใช้แถบรายการต่าง ๆ บนทูลบาร์ Object Properties
- การจัดกลุ่มภายในแบบแปลน
- การกำหนด Scale ของเส้นแบบต่างๆ (Ltscale)

- การเปลี่ยนเลเยอร์ใช้งาน โดยใช้ Layer ที่ถูก Current (Ai_molc)
- การคัดลอกคุณสมบัติของวัตถุไปใส่ในอีกวัตถุหนึ่งด้วย Matchprop
- การจัดการสถานะของเลเยอร์,การตรวจสอบวัตถุในเลเยอร์,การเคลื่อนย้ายเลเยอร์
- การเปลี่ยนเลเยอร์ให้อยู่ในเลเยอร์ที่ใช้งานอยู่,การคัดลอกเลเยอร์ไปยังเลเยอร์ใหม่
- การใช้งานเลเยอร์ที่ต้องการเลเยอร์เดียวชั่วคราว และการเรียกกลับ
- การปิดเลเยอร์ของวัตถุที่ถูกเลือกและเปิดเลเยอร์
- การแช่แข็งเลเยอร์ของวัตถุที่ถูกเลือก และการละลายเลเยอร์
- การล็อคเลเยอร์ทั้งหมดด้วยคำสั่งและการปลดล็อคเลเยอร์ทั้งหมด
- การรวมเลเยอร์ และการลบเลเยอร์
- การเขียนรูปหลายเหลี่ยมแบบต่าง ๆ
- การใช้คำสั่งในการแก้ไขความยาวเส้น ยืด หด เส้น ,การสร้างเส้นคู่ขนาน
- แบบฝึกหัด ทดลองเขียนแบบงาน Workshop 2ครั้งที่ 3  หลักการแก้ไขแบบแปลนเบื้องต้น Modify

 

- การใช้คำสั่งในการเขียน Polyline และแปลง Line เป็น Polyline
- การใช้คำสั่งเพื่อรวมเส้น,แก้ไขปลายเส้น ตัดเส้น (Trim / Extend) การตัดเส้นด้วยคำสั่ง Break
- การใช้คำสั่งลบมุมตัดและลบมุมโค้งของเส้นตรง (Chamfer / Fillet)
- การ Set Point Style และเขียนจุดอ้างอิง Point
- การใช้คำสั่งในการแบ่งส่วนของเส้นตามระยะที่กำหนดหรือเท่าๆ กัน (Divide / Measure)
- การล้างจอภาพด้วยคำสั่ง Redraw , Regen และ Regen all
- การคำนวณหาพื้นที่และเส้นรอบรูปของที่ดินหรือแบบแปลน (Area)
- การสร้างรูปตัดและรูปด้านโดยการอ้างอิงจากแบบแปลน
- การยืดและหดวัตถุหลายชิ้นพร้อมกัน,การคัดลอกวัตถุหลายๆ ชิ้นในครั้งเดียว
- การสร้างเส้นคู่ขนานแบบหลายๆ เส้นภายในครั้งเดียว
- การใช้คำสั่งคัดลอกวัตถุจำนวนมาก
- การใช้คำสั่งในการเขียนเส้นคู่ขนาน , การใช้คำสั่งสร้าง Polyline แบบปิด
- การปิดบังส่วนที่ไม่ต้องการให้แสดง และ เพื่อให้ปิด/เปิด แสดงส่วนที่ปิดบัง
- การเเครื่องมือในการเขียนส่วนโค้งแบบ Arc , Circle , Ellipse , Donut
- การใช้คำสั่งในการแก้ไขความยาวเส้น ยืด หด เส้น
- การหมุน (Rotate) และพลิกกลับด้าน (Mirror) และ การย้ายวัตถุจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยการหมุนและเคลื่อนที่
- การใส่ลวดลายให้กับชิ้นงาน (Bhatch)และแก้ไข Hatch และสามารถตัดได้
- การกำหนดให้ Hatch สามารถสั่ง DRAWORDER , การใส่ลวดลายแฮทช์แบบพิเศษ
- การกำหนดตัวอักษร รูปแบบ มาตราส่วนและการใช้ภาษาไทยในงาน AutoCAD
- การกำหนดชนิด สี ขนาดความสูงของตัวเลขและตัวอักษร
- การเขียนตัวเลข ตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
- การแก้ไข ชนิด สี ขนาดความสูงของตัวเลขและตัวอักษรที่สร้างไว้แล้ว
- การใส่สัญลักษณ์ต่างๆ เช่น เส้นผ่านศูนย์กลาง ระดับบวกลบ องศา
- การระเบิดตัวอักษรให้เป็นเส้นธรรมดา
- การเขียนตัวอักษรตามแนวโค้ง, การหมุนตัวอักษร , การเขียนเลขลำดับตัวอักษร

 
 

[ เริ่มต้นการเรียนรู้คำสั่งในการออกแบบ 3D ]
 

ครั้งที่ 4  หลักการสร้างแบบแปลนและ จัดการฐานข้อมูลแบบแปลน,  การเขียนแบบ Isometric   

     

- การสร้าง (Block , Wblock) , การสอดแทรก (Insert) ,การระเบิด (Explode)
- ขั้นตอนการสอดแทรกคุณสมบัติวัตถุจาก File อื่นๆ
-  การระเบิดบล็อกและแปลงแอททริบิวต์ให้เป็นตัวอักษรธรรมดา
- การแก้ไขคุณสมบัติของวัตถุ , การสอดแทรกและปรับแต่งรูปภาพให้กับชิ้นงานและกำหนดคุณสมบัติต่างๆ
- การสร้างแบบแปลนอย่างละเอียด
- การกำหนดรูปแบบของเส้นบอกระยะ (Dimension) ในแบบต่างๆ
- การกำหนดรูปแบบของส่วนประกอบของเส้นบอกระยะ (Dimension) ในรายละเอียด เพื่อให้เหมาะสมกับแบบแปลน
- การบอกขนาดด้วยเส้นบอกระยะ (Dimension) ในแบบต่างๆ
- การกำหนดมาตราส่วนให้กับเส้นบอกระยะ (Dimension)
- การแก้ไขเส้นบอกระยะ(Dimension)ที่ได้สร้างไปแล้ว
- การกำหนดสเกลแฟคเตอร์สำหรับเส้นบอกขนาด
- การควบคุม Cursor และ Polar เพื่อใช้ในการเขียนแบบ Isometricิ
- การขียนแบบ Isometric ด้วยคำสั่ง Line , Pline ,Ellipse –Isocircle –set Grid snap type Isometric
- การเขียนและกำหนดเส้นบอกระยะตามมุมของ Isometric
- การกำหนดตัวอักษร Text แบบมุมมอง Isometric View
- แบบฝึกหัด ทดลองเขียนแบบงาน Workshop 4

 

 

ครั้งที่ 5 การสร้างงาน 3 มิติจาก AutoCAD INTRODUCTION 3D BASIC ,การพิมพ์แบบแปลน

 

- หลักการทั่วไปในการสร้างวัตถุ 3 มิติ , ระบบคอร์ออร์ดิเนทใน 3 มิติและแอบโซลุทคอร์ออร์ดิเนท
- การกำหนดแกน 3 มิติ การกำหนดมุมมอง ด้านบน ด้านข้าง ด้านหน้า และมุมมอง 3 มิติ
- การสร้างวิวพอร์ทสำหรับงาน 3 มิติ ด้วยคำสั่ง VPORTS และ การกำหนดการแรเงาวัตถุ 3 มิติ
- การขึ้นรูปวัตถุ 3 มิติ ด้วย Solid Modeling และแก้ไขด้วย Solid Editing
- การกำหนดความหนาและกำหนดวัตถุ 3 มิติ วิ่งตาม Path ด้วยคำสั่ง Extrude
- การสร้างหน้าตัดของวัตถุ 3 มิติ ด้วยคำสั่ง Revolve
- การแนะนำแนวทางการ File 3 มิติจาก AutoCAD ไปยัง File อื่นๆ เพื่อนำไป Presentation
- แบบฝึกหัด ทดลองเขียนแบบงาน 3D Workshop 5

- หลักการในการจัดเตรียมกระดาษเพื่อใช้ในการพิมพ์แบบแปลน
- การกำหนดขนาดกระดาษและตั้งค่าเครื่องพิมพ์และพื้นที่พิมพ์ (Plot)
- การใช้ Page Setup ในการตั้งค่าและสามารถ Preview ได้ทันที
- การกำหนดพื้นที่พิมพ์แบบ ตามขนาดกระดาษ A4, A3, A2 และ A1 ที่ใช้ในงานเขียนแบบ
- การกำหนดมาตราส่วน ตามหน่วยวัดเมตริก เป็น มิลลิเมตร และเมตร
- การปลี่ยนจากหน้าต่าง Model Space to Paper Space
- การกำหนดมาตราส่วนให้กับวิวพอร์ทเพื่อการพิมพ์แบบแปลนที่ถูกต้อง
- การจัดวางตำแหน่งแบบในวิวพอร์ทให้เหมาะสม , การซ่อนเลเยอร์ในวิวพอร์ทด้วยคำสั่ง LAYVPI
- การตั้งคุณสมบัติและบันทึกชุดคำสั่งสำหรับการสั่งพิมพ์
- การกำหนดพื้นที่พิมพ์แบบ ตามขนาดต่าง ๆ, การกำหนดคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์แบบต่างๆ
- การแสดงผลของภาพตัวอย่างก่อนการพิมพ์แบบและสั่งพิมพ์แบบจริง
- ฝึกการจัดหน้ากระดาษและการพิมพ์งานออกมาจริงโดยใช้ PRINTER ,Acrobat PRO 6
- ซักถาม ตอบ-ปัญหาที่สงสัยโดยประสบการณ์ของวิทยากร

 

 

 

 

 

 
 

 

 ภาพบรรยากาศ / สถานที่อบรม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่

สถานที่ตั้้ง :: นนทิพย์ พีซี รังสิต (อยู่ใกล้กับฟิวเจอร์พาร์ครังสิต)
187/16-17 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

*** สามารถนัดอบรม On-site โดยส่งอาจารย์ไปถึงบริษัทนอกสถานที่ได้

คลิก ที่นี่ เพื่อ เข้าสุ่แผนที่จาก google maps หรือคลิก >>ที่นี่<< เพื่อลิงค์ไปยังหน้าแผนที่แบบรูปภาพ
ตารางอบรม
ต้องการทราบตารางอบรมล่าสุด  หรือ  กำหนดวันที่สะดวกเองได้ทันที
กรุณาโทร. 02-958-3112 (ทุกวัน 9:00 - 19:00 น.)หลักสูตรอื่นๆในหมวด []
Ka : AutoCAD 2D 2013 Intermediate To Advanced18 ชั่วโมง/ 7900 บาท
K2: Computer Aided Designing Using SketchUp Professional20 ชั่วโมง/ 5900 บาท
K5 : ArchiCAD and Artlantis for BIM Workshop24 ชั่วโมง/ 9900 บาท
KR: Autodesk Revit MEP28 ชั่วโมง/ 12900 บาท
K13 : AutoLISP for ACAD Scripting Applications18 ชั่วโมง/ 9900 บาท
N : SolidWorks Professional CAD Designing and Constructions28 ชั่วโมง/ 6900 บาท
N2: Advanced SolidWorks Tutoring Featuring COSMOSFloWorks22 ชั่วโมง/ 7900 บาท
N3: SolidWorks Advanced Part Modeling24 ชั่วโมง/ 7900 บาท
NS : Solid Motion Study & Testing18 ชั่วโมง/ 8900 บาท
N6: Basic Siemens NX10 (NX Unigraphics)30 ชั่วโมง/ 9900 บาท
N6a : Advance CAD/CAM Modeling Using Siemens NX1024 ชั่วโมง/ 9900 บาท
N6d: Advanced Milling Application Building Using Unigraphics NX524 ชั่วโมง/ 9900 บาท
N6e: Ultimate 5 – AXIS CAD/CAM Designing Using UG NX632 ชั่วโมง/ 12900 บาท
N7 : Basic Catia V524 ชั่วโมง/ 8900 บาท
N8 : Advanced Catia V524 ชั่วโมง/ 9900 บาท
N9 : TEKLA XSteel v.19 for Professional Steel Structure30 ชั่วโมง/ 16900 บาท


ตารางเวลาอบรม:

              ทุกหลักสูตรสามารถโทรสอบถามเวลาอบรม หรือ นัดกำหนดเวลาอบรมที่ตามต้องการได้ด้วยตนเอง และสามารถนัดสอนส่วนตัวที่บ้าน หรือนอกสถานที่ได้
 
 

  • รับออกแบบ, แก้ไขปัญหา, แนะนำ Project งานต่างๆ, การเขียนโปรแกรมวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ และงานเฉพาะทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกรูปแบบ
  • รับจัดงานสัมมนาทางวิชาการนอกสถานที่ ตั้งแต่ 10 - 100 ท่าน รวมทั้งออกแบบเนื้อหาการอบรมให้ตรงตามความต้องการของท่าน
  • รับออกแบบแก้ไขปัญหา การเซ็ตค่า Router, ISA, Exchange และ Linux Servers ทุกรูปแบบ
  • สามารถติดต่อขอรับใบเสนอราคา และสามารถใบเสร็จรับเงิน VAT และหักภาษี ณ. ที่จ่าย ได้ทุกกรณี


Hot Line: 083-034-9593 (9:00 - 18:00 ทุกวัน )