Ë¹éÒáá ËÅÑ¡Êٵà¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¼Ùéà¢éÒͺÃÁ à¡ÕèÂǡѺàÃÒ µÔ´µèÍàÃÒ  

  
  KR : "Autodesk Revit MEP"
ออกแบบเขียนแบบงานระบบ ที่สลับซับซ้อน แบบ BIM ด้วย Revit MEP

       Autodesk Revit MEP 2015 เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้สถาปนิกและนักออกแบบ วิศวกร สถาปนิกและทีมงานทำงานได้เหมือนกันกับที่คิด ช่วยให้สามารถพัฒนาแบบสถาปัตยกรรมให้ถูกต้องมีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยมีคำสั่งพิเศษที่ตรงตามความต้องการในการออกแบบให้รองรับการทำงานการใช้งาน (BIM-Building Information Modeling) ตามลำดับการทำงาน (Workflow) การสร้างโมเดลอาคารตามแนวความคิด วิเคราะห์ และ ปรับแก้ ตั้งแต่ออกแบบ แบบก่อสร้าง และ การก่อสร้าง ได้แม่นยำ

นอกจากนั้นแล้ว โปรแกรม Autodesk Revit MEP  ยังเป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับการสร้าง BIM (Building Information Modeling) หรือเป็นการสร้างแบบจำลองโมเดลชนิด 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถใส่ข้อมูล (Information) เข้าไปในแบบเสมือนจริงได้ (Simulated Surroundings) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเกี่ยวกับ การออกแบบ ของงานระบบ MEP ได้แก่ ระบบปรับอากาศ (HVAC) ระบบสุขาภิบาล (Plumbing) ระบบดับเพลิง (Fire Protection) และระบบไฟฟ้า (Electrical)  ออกแบบได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เข้าใจง่ายด้วยมุมมองของ 3 มิติ มีความถูกต้องครบถ้วน ลดปัญหาความผิดพลาดในการก่อสร้าง  ปราศจาก Human Errors นอกจากนี้ โปรแกรม Autodesk Revit MEP ยังสามารถทำแบบร่าง หรือ (Drawing) และคำนวนปริมาณของงานระบบทั้งหมดโดยรวม ให้เห็นเป็นแบบเสมือนจริง ซึ่งสามารถนำไปใช้ประเมินราคางานก่อสร้างได้ เข้าใจในโครงสร้างคำสั่งพื้นฐานและการทำงานของโปรแกรม

  1. เข้าใจเรื่องการ set ค่าต่างๆ ของการเขียน และออกแบบการใช้งาน ของแต่ละระบบงาน

2.     เข้าใจในคำสั่งพื้นฐานและโครงสร้างการทำงานของโปรแกรม ทำ Workshop ที่จะได้ แบบ (Full Concept Drawing) และ Total Volume Deployment ของงานโดยรวม

เพื่อให้ผู้เรียนมั่นใจว่าผู้เข้าอบรมจะสามารถนำไปใช้งานได้จริง และนำไป apply ใช้กับการทำงานในระดับสูงได้ 


( 28 ชั่วโมงเต็มเพียง 12,900 บาท )

 

ระดับของเนื้อหา ::
ผู้เริ่มต้น
ระดับกลาง
ระดับสูง

 

รายละเอียดการอบรม :


ครั้งที่ 1  Introduction to MEP User Interface

- การเลือกใช้งาน Template ที่จะนำมาประกอบการสร้าง surroundings ที่กำหนด

-ทำความเข้าใจกับส่วนประกอบของกล่องต่างๆของโปรแกรม Option Bar, Tool ,

  Project Brewers , Properties,  Ribbon

- ทำความเข้าใจชนิดของวัตถุ ที่เป็น Classification of Type, Category , Family

- ทำความเข้าใจการใช้งานเครื่องมือต่างๆรวมทั้งการกำหนดค่า Project elementary Basics 

- การ Load ไฟล์งานการออกแบบ เข้ามาใน MEP Project

- การใช้คำสั่งต่างๆ เช่น Copy – Monitor กับ Level และ Gird Line โดยการ test การสร้างไฟล์

  ต่างๆตามที่อาจารย์กำหนดขึ้น

- การสร้าง Floor Plan & Ceiling Plan with in the planned Project

 

งานระบบป้องการเพลิงไหม้  (Fire Protection System)

- ตั้งค่า Piping Line setting and accumulation on the Fire Fighting Host

- การกำหนด ชนิดของท่อ (Pipe Type)

- การโหลดกลุ่มงาน Theme Project หรือ Family ของงานระบบดับเพลิง

- การวางหัวสปริงเกอร์- อุปกรณ์ต่างๆ และการจัดตำแหน่ง และงาน Pre – arrangement

- การเขียนระบบท่อแบบ Simulations โดยใช้งานแบบ Generate Layout piping

- การเขียนระบบท่อแบบ Manual และ ข้อดี เสีย เมื่อเปรียบเทียบกับระบบ Auto Arrange

- การ Import File Cad และ relating equipment

 

 

ครั้งที่ 2 การวางงานระบบสุขาภิบาล (Sanitary System Layout and Construction)

การเลือก Template พร้อม โหลด Family งานระบบสุขาภิบาล

- อธิบายเขียนท่อ และการใช้งาน ที่มีความชัน (Pipe Slope Drawing and Implementation)

- วางตำแหน่งสุขภัณฑ์ของห้องน้ำ (Plumbing Fixture) ระบบท่อระบายแบบ Pre - Instated

- เขียนระบบท่อระบาย (Soil , Wastage ) ท่ออากาศ (Vent) และท่อน้ำ (Cold Water) ของห้องน้ำ

  Water Closet and toilet comparison installations

- การใช้ Filter เพื่อกรองน้ำอย่างละเอียด

 

งานท่อลม (Air Duct work) ระบบปรับอากาศ (HVAC System)

การเลือก Template, การโหลด Family งานระบบปรับอากาศ

- การตั้งค่าท่อลม (Duct Setting) and Initialization

- ทำความเข้าใจชนิดของท่อลม (Duct Type) ในโปรแกรม Revit

- การตั้งค่าระบบท่อลม (Duct System) และการกำหนด คุณสมบัติ Properties and Deployment

- Detailed Work Plan on Automatic Duct Work Layout in comparison to Manual Installation

- อธิบายวิธีการแก้ไขท่อลม (Modifying Air Duct) และ การ Import File CAD งานระบบท่อลม 

 

 

ครั้งที่ 3 งานท่อน้ำ (Piping Work) งานระบบปรับอากาศ (HVAC)

การตั้งค่างานระบบท่อน้ำ (Piping Setting)

- การกำหนดชนิดของท่อน้ำระบบปรับอากาศ (Pipe Type)

- การตั้งค่าระบบท่อน้ำระบบปรับอากาศ (Pipe System) และการกำหนดคุณสมบัติ

- อธิบายการเดินท่อแบบ Placeholder Pipe

- อธิบายการเดินท่อแบบ Parallel Pipe

- วิธีการเดินท่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จ่ายลมเย็น (AHU & FCU)

- การ Import File Cad งานระบบท่อน้ำ

- การเดินระบบท่อน้ำเย็นตาม File Cad

 

 งานระบบไฟฟ้า (Electrical System)

- การตั้งค่างานระบบไฟฟ้า (Electrical Setting) and Implementation in Simulated Surroundings

- การ Import File CAD งานระบบ Lighting รวมทั้ง การวางโคมไฟในแปลนฝ้า (Ceiling plan)

- การ Import File CAD งานระบบ Power (PLUG and Switch) พร้อมกล่องควบคุมระบบ

- การวางอุปกรณ์ปลั๊ก และสวิทซ์ ตาม File CAD

- การเดินท่อ Conduit รวมทั้งการเดินราง Wire Way และการเดินราง Cable Tray

 

ครั้งที่ 4  การทำงาน โดยการสร้างสรุป โดยใช้ Sheet Drawing & Exportation

- การสร้าง Paper Work, Title Block, Printing and Drawing Schedules

- วิธีการสร้าง Sheet Views and Calculating on defined concept

- อธิบายการใช้ Dimension และการปรับคุณสมบัติ รวมทั้ง การใช้ Annotation Tags และการแก้ไข

- สร้าง Sheet Drawing งานระบบสปริงเกอร์ (Sprinkler System) and related Paper Work

- สร้าง Sheet Drawing งานระบบท่อลม ระบบปรับอากาศ (Air Condition)

- การ Export Sheet Drawing to the related Coding

 

 การคำนวณปริมาณ (Quantity Take Off) และ Basic Family

- คำนวณการคำนวณค่า ปริมาณ (Quantity Calculations)

- อธิบายการถอดปริมาณระบบดับเพลิง (Fire Protection Simulations)

- อธิบายการคำนวณค่าปริมาณท่อลม (Duct Work Calculations)

- อธิบายการถอดปริมาณงานระบบไฟฟ้า (Electrical System Implementations)

- การ Export เป็นไฟล์ Excel  รวมทั้งการ ทำความเข้าใจ Total Family Template

- อธิบายวิธีการใช้คำสั่งพื้นฐานสำหรับสร้างวัตถุ (Creating Material Commands)

- การสร้างจุดเชื่อมต่อ (Connector, or Wielding ) และทำความเข้าใจ Properties

- ทำความเข้าใจการ Save File ของ Family รวมทั้ง การโหลด Total Family Project

 

WorkShopทดสอบการทำ Simulations เหมือนจริงในแบบที่กำหนด….

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ภาพบรรยากาศ / สถานที่อบรม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่

สถานที่ตั้้ง :: นนทิพย์ พีซี รังสิต (อยู่ใกล้กับฟิวเจอร์พาร์ครังสิต)
187/16-17 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

*** สามารถนัดอบรม On-site โดยส่งอาจารย์ไปถึงบริษัทนอกสถานที่ได้

คลิก ที่นี่ เพื่อ เข้าสุ่แผนที่จาก google maps หรือคลิก >>ที่นี่<< เพื่อลิงค์ไปยังหน้าแผนที่แบบรูปภาพ
ตารางอบรม
ต้องการทราบตารางอบรมล่าสุด  หรือ  กำหนดวันที่สะดวกเองได้ทันที
กรุณาโทร. 02-958-3112 (ทุกวัน 9:00 - 19:00 น.)หลักสูตรอื่นๆในหมวด []
K : Baic AutoCAD 2015 and CAD/CAM Training20-30 ชั่วโมง/ 8900 บาท
Ka : AutoCAD 2D 2013 Intermediate To Advanced18 ชั่วโมง/ 7900 บาท
K2: Computer Aided Designing Using SketchUp Professional20 ชั่วโมง/ 5900 บาท
K5 : ArchiCAD and Artlantis for BIM Workshop24 ชั่วโมง/ 9900 บาท
K13 : AutoLISP for ACAD Scripting Applications18 ชั่วโมง/ 9900 บาท
N : SolidWorks Professional CAD Designing and Constructions28 ชั่วโมง/ 6900 บาท
N2: Advanced SolidWorks Tutoring Featuring COSMOSFloWorks22 ชั่วโมง/ 7900 บาท
N3: SolidWorks Advanced Part Modeling24 ชั่วโมง/ 7900 บาท
NS : Solid Motion Study & Testing18 ชั่วโมง/ 8900 บาท
N6: Basic Siemens NX10 (NX Unigraphics)30 ชั่วโมง/ 9900 บาท
N6a : Advance CAD/CAM Modeling Using Siemens NX1024 ชั่วโมง/ 9900 บาท
N6d: Advanced Milling Application Building Using Unigraphics NX524 ชั่วโมง/ 9900 บาท
N6e: Ultimate 5 – AXIS CAD/CAM Designing Using UG NX632 ชั่วโมง/ 12900 บาท
N7 : Basic Catia V524 ชั่วโมง/ 8900 บาท
N8 : Advanced Catia V524 ชั่วโมง/ 9900 บาท
N9 : TEKLA XSteel v.19 for Professional Steel Structure30 ชั่วโมง/ 16900 บาท


ตารางเวลาอบรม:

              ทุกหลักสูตรสามารถโทรสอบถามเวลาอบรม หรือ นัดกำหนดเวลาอบรมที่ตามต้องการได้ด้วยตนเอง และสามารถนัดสอนส่วนตัวที่บ้าน หรือนอกสถานที่ได้
 
 

  • รับออกแบบ, แก้ไขปัญหา, แนะนำ Project งานต่างๆ, การเขียนโปรแกรมวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ และงานเฉพาะทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกรูปแบบ
  • รับจัดงานสัมมนาทางวิชาการนอกสถานที่ ตั้งแต่ 10 - 100 ท่าน รวมทั้งออกแบบเนื้อหาการอบรมให้ตรงตามความต้องการของท่าน
  • รับออกแบบแก้ไขปัญหา การเซ็ตค่า Router, ISA, Exchange และ Linux Servers ทุกรูปแบบ
  • สามารถติดต่อขอรับใบเสนอราคา และสามารถใบเสร็จรับเงิน VAT และหักภาษี ณ. ที่จ่าย ได้ทุกกรณี


Hot Line: 083-034-9593 (9:00 - 18:00 ทุกวัน )