Ë¹éÒáá ËÅÑ¡Êٵà¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¼Ùéà¢éÒͺÃÁ à¡ÕèÂǡѺàÃÒ µÔ´µèÍàÃÒ  

  
  M6a: "Advanced C Programming Language For MCS 51 Microcontroller Solutions"

ออกแบบและพัฒนาโครงงานจากไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ด้วยภาษาซี


ปัจจุบันไมโครคอนโทรลเลอร์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในวงการอิเล็คทรอนิกส์ โดยเฉพาะในระบบควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 นับว่าเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักอิเล็กทรอนิกส์ทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น ตลอดจนนิสิต นักศึกษาทางด้านวิศวกรรม หรือผู้ที่สนใจ เนื่องจากมีหนังสือ และเอกสารอ้างอิงสำหรับอธิบายถึงโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และวิธีการใช้งาน ตลอดจนโครงงานต่างๆที่ถูกพัฒนาด้วย MCS-51 อยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 มีสถาปัตยกรรมที่ง่ายต่อการใช้งาน มีหน่วยความจำและพอร์ทที่มากพอที่เหมาะสำหรับใช้ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าตั้งแต่ระดับง่ายจนถึงซับซ้อน นอกจากนี้ได้มีการนำภาษาระดับสูง เช่นภาษาซี มาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมให้กับ MCS-51 แทนภาษาแอสเซมบลี ซึ่งทำให้สามารถพัฒนาระบบควบคุมที่มีความซับซ้อนขึ้นโดยง่าย
       หลักสูตรออกแบบและพัฒนาโครงงานจากไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ด้วยภาษาซี จะเริ่มปูพื้นฐานให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายในของ MCS-51 การเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยภาษาซี ตลอดจนสามารถนำมาประยุกต์ใช้สร้างเป็นโครงงานตามที่ต้องการได้

(30 ชั่วโมงเต็ม เพียง 14,900 บาท)


รายละเอียดการอบรม:

ชั่วโมงที่ 1-6 : เรียนรู้โครงสร้างและหลักการการทำงานของ MCS-51
1. ไมโครคอนโทรเลอร์คืออะไร
2. โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรเลอร์ MCS-51
3. การจัดหน่วยความจำไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
4. การอินเตอร์เฟส MCS-51 กับ IC 8255
5. การอินเตอร์เฟส MCS-51 ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆเช่น LED, LED 7 Segments, Stepping Motor, Keyboard ฯลฯ
6. การบวนการภาพรวมในการเชื่อมต่อและใช้งาน MCS-51

ชั่วโมงที่ 7-10 : ออกแบบและกำหนดขอบข่ายการพัฒนาโครงงาน
7. ออกแบบโครงงาน โดยใช้ MCS-51 เป็นอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน
8. ออกแบบอินเตอร์เฟสระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในงานทั้งหมดกับ MCS-51
9. ออกแบบ Flow Chart กระบวนการทำงานทั้งหมดของโครงงาน

ชั่วโมงที่ 11-16 : เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุม MCS-51 ด้วยภาษาซี (ภาค 1)
10. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาซี
11. การเขียนโปรแกรมจัดการหน่วยความจำ
12. การเขียนโปรแกรมควบคุม I/O Port
13. การเขียนโปรแกรม Interrupt
14. การทดลอง 1 : เขียนโปรแกรมการแสดงผลทาง LED 7 Segments
15. การทดลอง 2 : เขียนโปรแกรมการต่อ Matrix Key Switch

ชั่วโมงที่ 17-22: เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุม MCS-51 ด้วยภาษาซี (ภาค 2)
16. การทดลอง 3 : เขียนโปรแกรมการแสดงผลทาง LCD
17. การใช้งาน Timer Counter ภายใน MCS-51
18. การใช้งาน IC Real Time Clock
19. การทดลอง 4 : เขียนโปรแกรมนาฬิกาจับเวลา

ชั่วโมงที่ 23-30: เขียนโปรแกรมและสร้างโครงงาน
20. เขียนโปรแกรมควบคุม MCS-51 ตาม Flow Chart กระบวนการทำงานของโครงงานตารมที่ได้กำหนดไว้
21. ทดสอบการทำงานและแก้ไขข้อผิดพลาด
22. สรุปผลของโครงงาน

WorkShop:   ทดลองเขียน  MCS 51  Programming Solutions  เพื่องาน  Remote Hardware & Networking Solutions  ร่วมกับ  .net  Advanced Hardware & Mobile Solutions…..!

 อุปกรณ์ประกอบการสอนที่ใช้  
NX-51 V2 PLUS ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51  
 


 

 

 

 

NX-51 V2 PLUS
บอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ตระกูล 89C(V)51RD ของ Philips


ภาคควบคุม
• ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 แบบเฟลช ของ PHILIPS เบอร์ P89C(V)51RD+ หรือ P89C(V)51RD2
• ขนาดของหน่วยความจำโปรแกรม 64 กิโลไบต์ หน่วยความจำข้อมูล 1,024 ไบต์
• โปรแกรมหน่วยความจำภายในไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยกระบวนการ ISP (In-System Programming)
• เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ต RS-232 ทั้งการโปรแกรมและการสื่อสารข้อมูล
• ความถี่สัญญาณนาฬิกา 11.0592 MHz


ภาคอุปกรณ์และวงจรในการทดลอง
• LED มอนิเตอร์ 8 ดวง และ LED ตัวเลข 7 ส่วน แบบแคโทดร่วม 2 หลัก
• จัดวงจรแบบมัลติเพล็กซ์
• โมดูล LCD 16 อักษร 2 บรรทัด 1 ตัว
• วงจรขับรีเลย์ 12V พร้อมรีเลย์ 1 ชุด
• วงจรทดลองการเชื่อมต่อระบบบัส I2C
• วงจรแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอะนาลอกขนาด 8 บิดแบบ R-2R
• ลำโพงเปียโซ 1 ตัว
• สวิตซ์สร้างสัญญาณอินเตอร์รัปต์ 2 ชุด
• สวิตซ์เมตริกซ์ 3X4 1 ชุด
• วงจรขับสเต็ปเปอร์มอเตอร์แบบยูนิโพล่าร์
• วงจร ADC 4 ข่องและ DAC 1 ช่อง ผ่านระบบบัส I2C
• วงจรรีลไทม์คล็อก
• ไอซีตรวจจับอุณหภูมิ DS1820 1 ตัว
• อินพุตสำหรับรับสัญญาณอินเตอร์รัปต์จากภายนอก 2 ชุด

 

 ภาพบรรยากาศ / สถานที่อบรม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่

สถานที่ตั้้ง :: นนทิพย์ พีซี รังสิต (อยู่ใกล้กับฟิวเจอร์พาร์ครังสิต)
187/16-17 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

*** สามารถนัดอบรม On-site โดยส่งอาจารย์ไปถึงบริษัทนอกสถานที่ได้

คลิก ที่นี่ เพื่อ เข้าสุ่แผนที่จาก google maps หรือคลิก >>ที่นี่<< เพื่อลิงค์ไปยังหน้าแผนที่แบบรูปภาพ
ตารางอบรม
ต้องการทราบตารางอบรมล่าสุด  หรือ  กำหนดวันที่สะดวกเองได้ทันที
กรุณาโทร. 02-958-3112 (ทุกวัน 9:00 - 19:00 น.)หลักสูตรอื่นๆในหมวด [Programming]
H: PHP & MySQL Database Web Programming32 ชั่วโมง/ 7500 บาท
H2: Advanced PHP for Professionals28 ชั่วโมง/ 7900 บาท
H4: HTML5 Web Development24 ชั่วโมง/ 6900 บาท
I2 : ASP.NET 4.5 (C#) with SQL Server 201230 ชั่วโมง/ 10900 บาท
I2a: Building COM+ Applications Using Microsoft .NET Enterprise Services32 ชั่วโมง/ 13900 บาท
I2b: ASP.NET Web Application using MVC Framework 428 ชั่วโมง/ 12900 บาท
I4 : ASP.NET 4.5 (VB) with SQL Server 201230 ชั่วโมง/ 10900 บาท
I5: ASP.NET 3.5 Advanced Application Using VB.NET and AJAX36 ชั่วโมง/ 12900 บาท
M : Visual Basic 6.0 with Access 2007 Programming32 ชั่วโมง/ 8900 บาท
M2: Visual FoxPro 8.0 Professional Database Programming24 ชั่วโมง/ 8900 บาท
M3: Visual Basic.NET 2015 (VB.NET) with SQL Server32 ชั่วโมง/ 8900 บาท
M3a : VB.NET Advanced for Hardware I/0 and Web Service Solutions32 ชั่วโมง/ 13900 บาท
ML1 : Matlab 7 for Professional Engineering Management24 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M3c : Visual C# 4.0 .Net Advanced for Hardware, Web Service & Mobile Application32 ชั่วโมง/ 12900 บาท
M3d: VB.NET Advanced for Multiple Database Servers Accelerations28 ชั่วโมง/ 12900 บาท
M4: C++ Programming for Beginners24 ชั่วโมง/ 6900 บาท
M4a : C++ Programming Advanced for Senior Developer24 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M4c : Objective-C for iPhone Application32 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M5c: C Programming Language for Beginners24 ชั่วโมง/ 6900 บาท
M5d: Visual C#.NET for Window Application & Database (Beginner)32 ชั่วโมง/ 8900 บาท
M6: Visual C#.NET Advanced for COM & I/O Controller26 ชั่วโมง/ 12900 บาท
M6b: Microcontrollers using Arduino for Beginners18 ชั่วโมง/ 8900 บาท
M6c: Eagle 5.0 PCB Board Building & Programming18 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M7: Ultimate Report Building Using Crystal Report 1128 ชั่วโมง/ 7900 บาท
M8: Professional Database Programming Using Delphi7.032 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M10: Android Programming24 ชั่วโมง/ 11900 บาท
R : JAVA Applet Programming for Web Presentations36 ชั่วโมง/ 10900 บาท
R1a: Advanced Java for Web Service30 ชั่วโมง/ 13900 บาท
R2: JSP Web Developing & Java Servlet30 ชั่วโมง/ 11900 บาท
R4: Java Basic & Object Oriented Programming (OOP)30 ชั่วโมง/ 9900 บาท
R5: Comprehensive Javascript Writing Using AJAX Technology32 ชั่วโมง/ 10900 บาท
R6 : Fundamental of XML for Web Services & Applications32 ชั่วโมง/ 11900 บาท
R7: jQuery for Practical Ajax Applications32 ชั่วโมง/ 12900 บาท
R9: AngularJS for Web Application18 ชั่วโมง/ 6900 บาท
R8: Basic Node.js ( Server-Side JavaScript )24 ชั่วโมง/ 12900 บาท


ตารางเวลาอบรม:

              ทุกหลักสูตรสามารถโทรสอบถามเวลาอบรม หรือ นัดกำหนดเวลาอบรมที่ตามต้องการได้ด้วยตนเอง และสามารถนัดสอนส่วนตัวที่บ้าน หรือนอกสถานที่ได้
 
 

  • รับออกแบบ, แก้ไขปัญหา, แนะนำ Project งานต่างๆ, การเขียนโปรแกรมวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ และงานเฉพาะทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกรูปแบบ
  • รับจัดงานสัมมนาทางวิชาการนอกสถานที่ ตั้งแต่ 10 - 100 ท่าน รวมทั้งออกแบบเนื้อหาการอบรมให้ตรงตามความต้องการของท่าน
  • รับออกแบบแก้ไขปัญหา การเซ็ตค่า Router, ISA, Exchange และ Linux Servers ทุกรูปแบบ
  • สามารถติดต่อขอรับใบเสนอราคา และสามารถใบเสร็จรับเงิน VAT และหักภาษี ณ. ที่จ่าย ได้ทุกกรณี


Hot Line: 083-034-9593 (9:00 - 18:00 ทุกวัน )