Ë¹éÒáá ËÅÑ¡Êٵà¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¼Ùéà¢éÒͺÃÁ à¡ÕèÂǡѺàÃÒ µÔ´µèÍàÃÒ  

  
  R2 : JSP Web Developing & Java Servlet 

 

หลักสูตรการใช้งาน ระบบโปรแกรมมิ่งระดับสูง โดยใช้ภาษา Java ในการติดต่อกับ Servers ทั้งหลาย การเขียน Java Script เพื่อเรียกใช้งาน Servers ข้ามแพล็ทฟอร์ม การควบคุมระบบ และใช้งาน Applications โดยใช้ภาษาโปรแกรมมิ่งระดับสูง การใช้งาน Applications บนหลากหลายรูปแบบ พร้อมการสอนแบบส่วนตัว และฝึกใช้งานจริงทุกขั้นตอน ...

 

(30 ชั่วโมงเต็มเพียง 11,900 บาท)

 

รายละเอียดการอบรม :

 

Servlets & JSP: Overview and Setup

 

 • Understanding the role of servlets
 • Evaluating servlets vs. other technologies
 • Understanding the role of JSP
 • Configuring the server
 • Configuring your development environment
 • Testing the server setup

 

วันที่ 1 : แนะนำภาษา JavaServer Page(JSP)

 • แนะนำภาษา JSP
 • หลักการทำงานของ www
 • การประมวลผลไฟล์ JSP
 • รู้จัก tags ที่ใช้งานในภาษา JSP
 • รู้จัก object ที่ไม่ต้องประกาศก่อนใช้งาน (Implicit Objects)

การเตรียมระบบเพื่อใช้งาน JSP

 • การติดตั้ง Eclipse Editor Tools
 • การติดตั้ง Tomcat Application Server เพื่อใช้ในการรัน JSP
 • แนะนำการใช้งาน Editor Tools เบื้องต้น
 • .............Work Shop

รูปแบบการเขียนคำสั่ง JSP

 • รูปแบบการเขียน JSP ร่วมกับ HTML Tag
 • รูปแบบการเขียน Comment ใน JSP
 • .............Work Shop

เรื่องของตัวแปร

 • การประกาศตัวแปร
 • คำสงวน (Reserved Word)
 • ชนิดของข้อมูลแบบ Scalar Type และ แบบ Compound Type
 • การแปลงชนิดข้อมูล Number และ String
 • การกำหนดค่าคงที่
 • ……….Work Shop

รู้จักตัวดำเนินการใน JSP

 • ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์(Arithemetic Operators)
 • ตัวดำเนินการการกำหนดค่า(Assignment Operators)
 • ตัวดำเนินการทางตรรกะ(Logical Operators)
 • ตัวดำเนินการทางเชิงเปรียบเทียบ(Comparison Operators)
 • ตัวดำเนินการสตริง(String Operators)
 • ตัวดำเนินการระดับบิต(Bitwise Operators)
 • ตัวดำเนินการอื่นๆ(Other Operators)
 • ลำดับของตัวดำเนินการ
 • ……….Work Shop

วันที่ 2 : การควบคุมโปรแกรม

 • การใช้งานคำสั่งตามเงื่อนไข if,else ,else if,switch
 • ……….Work Shop
 • การใช้งานคำสั่งแบบวนซ้ำ For,While,do..While
 • การใช้งานคำสั่งออกจากโปรแกรม exit,die
 • ……….Work Shop

การใช้งาน Tag Directivesและ Tag Action

 • รู้จัก page directive
 • รู้จัก include directive
 • Forward Action
 • Plug-in Action
 • JavaBean Action
 • …….. Work Shop

Function ที่ใช้งานบ่อย เกี่ยวกับ สตริง ของ JSP

 • การใช้งาน "= ="
 • ฟังก์ชั่น equal()
 • ฟังก์ชั่น compareTo()
 • ฟังก์ชั่น concat()
 • ฟังก์ชั่น replace()
 • ฟังก์ชั่น trim()
 • ฟังก์ชั่น charAt() และ getChars()
 • ฟังก์ชั่น length()
 • ฟังก์ชั่น substring()
 • ฟังก์ชั่น toLowerCase() และ toUpperCase()
 • ฟังก์ชั่น indexOf และ lastIndexOf
 • ฟังก์ชั่น split
 • ……….Work Shop

วันที่ 3 : การตรวจจับข้อผิดพลาด

 • try…catch…finally
 • …...Work Shop
 • การสร้าง Function เองใน JSP
 • การกำหนดค่าดีฟอลต์ของอาร์กิวเมนต์
 • การส่งค่าจากฟังก์ชั่น
 • ขอบเขตของตัวแปร
 • การสร้างตัวแปรแบบ static
 • รูปแบบการส่งอาร์กิวเมนต์ แบบ pass by value และ pass by reference
 • …..Work Shop

วันที่ 4 : การจัดการกับ form

 • คำสั่งต่างๆของ Form
 • …….Work Shop
 • การแก้ไขเรื่องภาษาไทย และ การแก้ไขเรื่องอักขระพิเศษ
 • แนะนำภาษา SQL Select ,Insert,Update,Delete
 • การใช้ JSP ติดต่อกับฐานข้อมูล Mysql ,Microsoft Access
 • ……….Work Shop

การรับข้อมูลจากผู้ใช้

 • แนะนำ Object ต่างๆ บน HTML
 • การส่งค่าแบบ GET,POST
 • ……….Work Shop
 • การอัพโหลดไฟล์ ไปยัง Server
 • การอัพเก็บรูปภาพไว้ในฐานข้อมูล
 • ……….Work Shop

วันที่ 5 : เรื่องของ Session

 • ……….Work Shop
 • เรื่องของ Cookie
 • ……….Work Shop
 • การจัดการไฟล์
 • การอ่านข้อมูลจากไฟล์
 • การเขียนข้อมูลลงไฟล์
 • การตรวจสอบไฟล์
 • การจัดการไดเรกทอรี
 • …..Work Shop

การใช้งาน JavaBean กับ JSP

 • กฏในการสร้าง JavaBean
 • ขอบเขตของ JavaBean
 • การใช้งาน JavaBean Action
 • ขั้นตอนการสร้างและใช้งาน JavaBean
 • การจัดการฟอร์มด้วย JavaBean
 • …..Work Shop

วันที่ 6 : การส่งเมล์ด้วย JavaMail

 • หลักการทำงานของเมล์
 • การติดตั้ง JavaMail 
 • คลาสและ เมธอดที่ใช้ในการส่งเมล์
 • ขั้นตอนการส่งเมล์
 • การส่งเมล์พร้อมกับแนบไฟล์
 • …….Work Shop

การรักษาความปลอดภัยของ JSP

 • ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของ JSP
 • element ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
 • การมีตัวตนแบบพื้นฐาน(Basic Authentication)
 • การมีตัวตนแบบใช้ฟอร์ม(Form-Based Authentication)
 • การมีตัวตนแบบใช้ฐานข้อมูล
 • ……Workshop

 

**** ปรับแต่ง ประยุกต์ application จากงาน workshop จากบทเรียนให้พร้อมใช้งาน
พร้อมทั้งตัวอย่าง application หลายหลายจากตัวอย่างงานจริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดความคิดได้ไม่รู้จบ..

 ภาพบรรยากาศ / สถานที่อบรม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่

สถานที่ตั้้ง :: นนทิพย์ พีซี รังสิต (อยู่ใกล้กับฟิวเจอร์พาร์ครังสิต)
187/16-17 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

*** สามารถนัดอบรม On-site โดยส่งอาจารย์ไปถึงบริษัทนอกสถานที่ได้

คลิก ที่นี่ เพื่อ เข้าสุ่แผนที่จาก google maps หรือคลิก >>ที่นี่<< เพื่อลิงค์ไปยังหน้าแผนที่แบบรูปภาพ
ตารางอบรม
ต้องการทราบตารางอบรมล่าสุด  หรือ  กำหนดวันที่สะดวกเองได้ทันที
กรุณาโทร. 02-958-3112 (ทุกวัน 9:00 - 19:00 น.)หลักสูตรอื่นๆในหมวด [Programming]
H: PHP & MySQL Database Web Programming32 ชั่วโมง/ 7500 บาท
H2: Advanced PHP for Professionals28 ชั่วโมง/ 7900 บาท
H4: HTML5 Web Development24 ชั่วโมง/ 6900 บาท
I2 : ASP.NET 4.5 (C#) with SQL Server 201230 ชั่วโมง/ 10900 บาท
I2a: Building COM+ Applications Using Microsoft .NET Enterprise Services32 ชั่วโมง/ 13900 บาท
I2b: ASP.NET Web Application using MVC Framework 428 ชั่วโมง/ 12900 บาท
I4 : ASP.NET 4.5 (VB) with SQL Server 201230 ชั่วโมง/ 10900 บาท
I5: ASP.NET 3.5 Advanced Application Using VB.NET and AJAX36 ชั่วโมง/ 12900 บาท
M : Visual Basic 6.0 with Access 2007 Programming32 ชั่วโมง/ 8900 บาท
M2: Visual FoxPro 8.0 Professional Database Programming24 ชั่วโมง/ 8900 บาท
M3: Visual Basic.NET 2015 (VB.NET) with SQL Server32 ชั่วโมง/ 8900 บาท
M3a : VB.NET Advanced for Hardware I/0 and Web Service Solutions32 ชั่วโมง/ 13900 บาท
ML1 : Matlab 7 for Professional Engineering Management24 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M3c : Visual C# 4.0 .Net Advanced for Hardware, Web Service & Mobile Application32 ชั่วโมง/ 12900 บาท
M3d: VB.NET Advanced for Multiple Database Servers Accelerations28 ชั่วโมง/ 12900 บาท
M4: C++ Programming for Beginners24 ชั่วโมง/ 6900 บาท
M4a : C++ Programming Advanced for Senior Developer24 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M4c : Objective-C for iPhone Application32 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M5c: C Programming Language for Beginners24 ชั่วโมง/ 6900 บาท
M5d: Visual C#.NET for Window Application & Database (Beginner)32 ชั่วโมง/ 8900 บาท
M6: Visual C#.NET Advanced for COM & I/O Controller26 ชั่วโมง/ 12900 บาท
M6a: Advanced C Language For MCS 51 Microcontroller Solutions30 ชั่วโมง/ 14900 บาท
M6b: Microcontrollers using Arduino for Beginners18 ชั่วโมง/ 8900 บาท
M6c: Eagle 5.0 PCB Board Building & Programming18 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M7: Ultimate Report Building Using Crystal Report 1128 ชั่วโมง/ 7900 บาท
M8: Professional Database Programming Using Delphi7.032 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M10: Android Programming24 ชั่วโมง/ 11900 บาท
R : JAVA Applet Programming for Web Presentations36 ชั่วโมง/ 10900 บาท
R1a: Advanced Java for Web Service30 ชั่วโมง/ 13900 บาท
R4: Java Basic & Object Oriented Programming (OOP)30 ชั่วโมง/ 9900 บาท
R5: Comprehensive Javascript Writing Using AJAX Technology32 ชั่วโมง/ 10900 บาท
R6 : Fundamental of XML for Web Services & Applications32 ชั่วโมง/ 11900 บาท
R7: jQuery for Practical Ajax Applications32 ชั่วโมง/ 12900 บาท
R9: AngularJS for Web Application18 ชั่วโมง/ 6900 บาท
R8: Basic Node.js ( Server-Side JavaScript )24 ชั่วโมง/ 12900 บาท


ตารางเวลาอบรม:

              ทุกหลักสูตรสามารถโทรสอบถามเวลาอบรม หรือ นัดกำหนดเวลาอบรมที่ตามต้องการได้ด้วยตนเอง และสามารถนัดสอนส่วนตัวที่บ้าน หรือนอกสถานที่ได้
 
 

 • รับออกแบบ, แก้ไขปัญหา, แนะนำ Project งานต่างๆ, การเขียนโปรแกรมวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ และงานเฉพาะทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกรูปแบบ
 • รับจัดงานสัมมนาทางวิชาการนอกสถานที่ ตั้งแต่ 10 - 100 ท่าน รวมทั้งออกแบบเนื้อหาการอบรมให้ตรงตามความต้องการของท่าน
 • รับออกแบบแก้ไขปัญหา การเซ็ตค่า Router, ISA, Exchange และ Linux Servers ทุกรูปแบบ
 • สามารถติดต่อขอรับใบเสนอราคา และสามารถใบเสร็จรับเงิน VAT และหักภาษี ณ. ที่จ่าย ได้ทุกกรณี


Hot Line: 083-034-9593 (9:00 - 18:00 ทุกวัน )