Ë¹éÒáá ËÅÑ¡Êٵà¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¼Ùéà¢éÒͺÃÁ à¡ÕèÂǡѺàÃÒ µÔ´µèÍàÃÒ  

  
  


R : JAVA Applet Programming for Web Presentations

     หลักสูตรพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA ที่สามารถนำไปประยุกต์
ใช้ได้ในงานหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อระบบข้อมูลบนเว็บ (Web Application) เพื่อให้เว็บมีประสิทธิภาพและทำงานได้ตรงตามความต้องการมากขึ้น หรือใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมติดต่อรับส่งข้อมูลผ่าน Network ภายในองค์กรได้ โดยภายในหลักสูตรให้ท่านได้สามารถพัฒนาโปรแกรมทั้ง Java Applet และ Java Application 

 

(36 ชั่วโมงเต็มเพียง 10,900 บาท)

 

รายละเอียดการอบรม :

 • เรียนรู้โครงสร้างภาษาและคำสั่งของ Java , รู้จักตัวแปร ชนิดของตัวแปร และ operator
 • ตัวแปรแบบ static ใน class, คำสั่งควบคุมลำดับการทำงาน
 • สร้าง java applications โปรแกรมแรก , ทดสอบสร้าง java applet
 • รู้จักกับโปรแกรม J Builder Enterprise, สร้างโปรแกรมเพื่อติดต่อกับผู้ใช้อย่างง่าย
 • เรียนรู้การใช้งาน Object และ Function การผ่านค่าให้กับ function
 • String และ StringBuffer class, การใช้งาน Array, โปรแกรมเก็บและค้นหาข้อมูลสมาชิก
 • เรียนรู้และออกแบบการทำงานแบบ OOP
 • การสร้าง Class และ Instances, การสร้าง Method และ Constructor
 • เรื่องของ private และ public, เรียนรู้เรื่องการตรวจจับข้อผิดพลาด, กลไกการแก้ไขข้อผิดพลาด
 • โปรแกรมเครื่องคิดเลข , Try-Catch-Throw block, Finally block
 • เริ่มต้นการเขียน java applet เพื่อการใช้งานบน web
 • ลำดับวิธีการทำงานของ applet, Font และ Color, Applet Tag
 • การแสดงภาพและเสียง ,เรียนรู้เจาะลึกเรื่องของภาพ
 • การแสดงรูปทรงเรขาคณิต (เส้นตรง , สี่เหลี่ยม , วงกลม)
 • การกระทำกับภาพ (หดขยายภาพ , หมุนภาพ , กลับภาพ , ตัดภาพ)
 • การทำภาพ blur, เน้นขอบภาพ , เอาเฉพาะโครงร่างขอบของรูปในภาพ
 • การขจัดปัญหาภาพกระพริบด้วยเทคนิค double buffer
 • การสร้างภาพเคลื่อนไหวจากรูปทรงเรขาคณิต
 • เรียนรู้ Thread, สถานะของ thread , การสร้าง thread ทำงานพร้อมกัน
 • โปรแกรมแสดงนาฬิกาแบบ analog
 • เรียนรู้ Event Handling, รู้จักกับวิธีการสร้างเหตุการณ์
 • การรับเหตุการณ์ทาง keyboard และ mouse
 • โปรแกรมกระดานวาดภาพและสร้างตัวอักษร , เรียนรู้ Graphic User Interface
 • Window, Frame, Button, Label, List, Choice, Checkbox, Menu, Text Field
 • โปรแกรมคำนวณค่าบริการและรายรับรายจ่าย
 • Network programming – URL, การติดต่อรับส่งข้อมูลผ่านทาง URL
 • รู้จักกับ I/O Stream, โปรแกรมห้อง chat room
 • เรียนรู้ Network programming – Socket, การติดต่อรับส่งข้อมูลผ่านทาง socket
 • โปรแกรมห้องเล่นเกม แบบเล่นกันครั้งละสองคน


Workshop:    ทดลองเขียนระบบจองตั๋วภาพยนตร์ผ่านอินเตอร์เน็ต พร้อมทำ Interactive Links, E - Mail and Linkage Enumeration และ ConceptLoading จากโปรแกรมทุกตัวที่ Servers และที่ Java Clients           *** เรียนตั้งแต่การเริ่มเขียน และ สร้างโปรแกรม และ Load เองแบบส่วนตัวทุกขั้นตอน ***

 

 

 

 ภาพบรรยากาศ / สถานที่อบรม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่

สถานที่ตั้้ง :: นนทิพย์ พีซี รังสิต (อยู่ใกล้กับฟิวเจอร์พาร์ครังสิต)
187/16-17 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

*** สามารถนัดอบรม On-site โดยส่งอาจารย์ไปถึงบริษัทนอกสถานที่ได้

คลิก ที่นี่ เพื่อ เข้าสุ่แผนที่จาก google maps หรือคลิก >>ที่นี่<< เพื่อลิงค์ไปยังหน้าแผนที่แบบรูปภาพ
ตารางอบรม
ต้องการทราบตารางอบรมล่าสุด  หรือ  กำหนดวันที่สะดวกเองได้ทันที
กรุณาโทร. 02-958-3112 (ทุกวัน 9:00 - 19:00 น.)หลักสูตรอื่นๆในหมวด [Programming]
H: PHP & MySQL Database Web Programming32 ชั่วโมง/ 7500 บาท
H2: Advanced PHP for Professionals28 ชั่วโมง/ 7900 บาท
H4: HTML5 Web Development24 ชั่วโมง/ 6900 บาท
I2 : ASP.NET 4.5 (C#) with SQL Server 201230 ชั่วโมง/ 10900 บาท
I2a: Building COM+ Applications Using Microsoft .NET Enterprise Services32 ชั่วโมง/ 13900 บาท
I2b: ASP.NET Web Application using MVC Framework 428 ชั่วโมง/ 12900 บาท
I4 : ASP.NET 4.5 (VB) with SQL Server 201230 ชั่วโมง/ 10900 บาท
I5: ASP.NET 3.5 Advanced Application Using VB.NET and AJAX36 ชั่วโมง/ 12900 บาท
M : Visual Basic 6.0 with Access 2007 Programming32 ชั่วโมง/ 8900 บาท
M2: Visual FoxPro 8.0 Professional Database Programming24 ชั่วโมง/ 8900 บาท
M3: Visual Basic.NET 2015 (VB.NET) with SQL Server32 ชั่วโมง/ 8900 บาท
M3a : VB.NET Advanced for Hardware I/0 and Web Service Solutions32 ชั่วโมง/ 13900 บาท
ML1 : Matlab 7 for Professional Engineering Management24 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M3c : Visual C# 4.0 .Net Advanced for Hardware, Web Service & Mobile Application32 ชั่วโมง/ 12900 บาท
M3d: VB.NET Advanced for Multiple Database Servers Accelerations28 ชั่วโมง/ 12900 บาท
M4: C++ Programming for Beginners24 ชั่วโมง/ 6900 บาท
M4a : C++ Programming Advanced for Senior Developer24 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M4c : Objective-C for iPhone Application32 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M5c: C Programming Language for Beginners24 ชั่วโมง/ 6900 บาท
M5d: Visual C#.NET for Window Application & Database (Beginner)32 ชั่วโมง/ 8900 บาท
M6: Visual C#.NET Advanced for COM & I/O Controller26 ชั่วโมง/ 12900 บาท
M6a: Advanced C Language For MCS 51 Microcontroller Solutions30 ชั่วโมง/ 14900 บาท
M6b: Microcontrollers using Arduino for Beginners18 ชั่วโมง/ 8900 บาท
M6c: Eagle 5.0 PCB Board Building & Programming18 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M7: Ultimate Report Building Using Crystal Report 1128 ชั่วโมง/ 7900 บาท
M8: Professional Database Programming Using Delphi7.032 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M10: Android Programming24 ชั่วโมง/ 11900 บาท
R1a: Advanced Java for Web Service30 ชั่วโมง/ 13900 บาท
R2: JSP Web Developing & Java Servlet30 ชั่วโมง/ 11900 บาท
R4: Java Basic & Object Oriented Programming (OOP)30 ชั่วโมง/ 9900 บาท
R5: Comprehensive Javascript Writing Using AJAX Technology32 ชั่วโมง/ 10900 บาท
R6 : Fundamental of XML for Web Services & Applications32 ชั่วโมง/ 11900 บาท
R7: jQuery for Practical Ajax Applications32 ชั่วโมง/ 12900 บาท
R9: AngularJS for Web Application18 ชั่วโมง/ 6900 บาท
R8: Basic Node.js ( Server-Side JavaScript )24 ชั่วโมง/ 12900 บาท


ตารางเวลาอบรม:

              ทุกหลักสูตรสามารถโทรสอบถามเวลาอบรม หรือ นัดกำหนดเวลาอบรมที่ตามต้องการได้ด้วยตนเอง และสามารถนัดสอนส่วนตัวที่บ้าน หรือนอกสถานที่ได้
 
 

 • รับออกแบบ, แก้ไขปัญหา, แนะนำ Project งานต่างๆ, การเขียนโปรแกรมวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ และงานเฉพาะทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกรูปแบบ
 • รับจัดงานสัมมนาทางวิชาการนอกสถานที่ ตั้งแต่ 10 - 100 ท่าน รวมทั้งออกแบบเนื้อหาการอบรมให้ตรงตามความต้องการของท่าน
 • รับออกแบบแก้ไขปัญหา การเซ็ตค่า Router, ISA, Exchange และ Linux Servers ทุกรูปแบบ
 • สามารถติดต่อขอรับใบเสนอราคา และสามารถใบเสร็จรับเงิน VAT และหักภาษี ณ. ที่จ่าย ได้ทุกกรณี


Hot Line: 083-034-9593 (9:00 - 18:00 ทุกวัน )