Ë¹éÒáá ËÅÑ¡Êٵà¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¼Ùéà¢éÒͺÃÁ à¡ÕèÂǡѺàÃÒ µÔ´µèÍàÃÒ  

  
  


R8 :" Basic Node.js "

เขียนโปรแกรมภาษา Javaในรูปแบบ Server-Side Script

 

     Node.js คือเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา JavaScript ให้ทำงานในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดภาษาหนึ่ง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์พัฒนาเป็นแอพลิเคชั่นได้หลากหลาย เช่น WebServer ,Back-end Application หรือ Web Services API โดยหลักสูตรนี้จะเน้นปูพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมด้วย Node.js ตั้งแต่ Concept ในเรื่องของ Non-Blocking I/O, Event Drivent Programming การติดตั้งเครื่องมือที่จำเป็น ไปจนถึงการประยุกต์พัฒนาแอพลิเคชั่นในรูปแบบต่างๆ


( 24 ชั่วโมงเต็มเพียง 12,900 บาท )
 

ระดับของเนื้อหา ::
ผู้เริ่มต้น
ระดับกลาง
ระดับสูง

รายละเอียดการอบรม :

 • แนะนำ Node.js เบื้องต้น
 • การเขียนโปรแกรมในฝั่ง Server-side
 • พื้นฐาน JavaScript และ Non-Blocking I/O Concept
 • การติดตั้งเครื่องมือสำหรับ Node.js (Windows หรือ Linux)
 • ฟังก์ชั่นโมดูลพื้นฐาน (node core module)
 • รูปแบบฟังก์ชั่น synchronous และ asynchronous
 • การใช้ฟังก์ชั่นในกลุ่ม synchronous เช่น String,Number,DateTime ฯลฯ
 • การใช้ฟังก์ชั่นในกลุ่ม asynchronous และ I/O function เช่น http request,file system ฯลฯ
 • การเขียน module file
 • การจัดการ JSON data
 • event driven programming
 • npm package manager
 • การใช้งาน web server framework ด้วย express api
 • รู้จักกับ method GET,POST,PUT,DELETE
 • โมเดล request,response
 • การใช้งาน rounting,middleware,static content
 • การใช้งาน Jade
 • การใช้งาน socket.io เพื่อพัฒนา real-time web
 • แนะนำเครื่องมือในการรัน Node.js app ในรูปแบบ background service
 • workshop project เพื่อประยุกต์ใช้งาน Node.js ตามความต้องการของผู้เรียน เช่น
 • พัฒนา real-time web chat
 • พัฒนา web services api ตัวอย่างข้อมูลสภาพอากาศ ,dictionary ,ราคาหุ้น ฯลฯ
   

------------------------------------------------ภาพบรรยากาศ / สถานที่อบรม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่

สถานที่ตั้้ง :: นนทิพย์ พีซี รังสิต (อยู่ใกล้กับฟิวเจอร์พาร์ครังสิต)
187/16-17 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

*** สามารถนัดอบรม On-site โดยส่งอาจารย์ไปถึงบริษัทนอกสถานที่ได้

คลิก ที่นี่ เพื่อ เข้าสุ่แผนที่จาก google maps หรือคลิก >>ที่นี่<< เพื่อลิงค์ไปยังหน้าแผนที่แบบรูปภาพ
ตารางอบรม
ต้องการทราบตารางอบรมล่าสุด  หรือ  กำหนดวันที่สะดวกเองได้ทันที
กรุณาโทร. 02-958-3112 (ทุกวัน 9:00 - 19:00 น.)หลักสูตรอื่นๆในหมวด [Programming]
H: PHP & MySQL Database Web Programming32 ชั่วโมง/ 7500 บาท
H2: Advanced PHP for Professionals28 ชั่วโมง/ 7900 บาท
H4: HTML5 Web Development24 ชั่วโมง/ 6900 บาท
I2 : ASP.NET 4.5 (C#) with SQL Server 201230 ชั่วโมง/ 10900 บาท
I2a: Building COM+ Applications Using Microsoft .NET Enterprise Services32 ชั่วโมง/ 13900 บาท
I2b: ASP.NET Web Application using MVC Framework 428 ชั่วโมง/ 12900 บาท
I4 : ASP.NET 4.5 (VB) with SQL Server 201230 ชั่วโมง/ 10900 บาท
I5: ASP.NET 3.5 Advanced Application Using VB.NET and AJAX36 ชั่วโมง/ 12900 บาท
M : Visual Basic 6.0 with Access 2007 Programming32 ชั่วโมง/ 8900 บาท
M2: Visual FoxPro 8.0 Professional Database Programming24 ชั่วโมง/ 8900 บาท
M3: Visual Basic.NET 2015 (VB.NET) with SQL Server32 ชั่วโมง/ 8900 บาท
M3a : VB.NET Advanced for Hardware I/0 and Web Service Solutions32 ชั่วโมง/ 13900 บาท
ML1 : Matlab 7 for Professional Engineering Management24 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M3c : Visual C# 4.0 .Net Advanced for Hardware, Web Service & Mobile Application32 ชั่วโมง/ 12900 บาท
M3d: VB.NET Advanced for Multiple Database Servers Accelerations28 ชั่วโมง/ 12900 บาท
M4: C++ Programming for Beginners24 ชั่วโมง/ 6900 บาท
M4a : C++ Programming Advanced for Senior Developer24 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M4c : Objective-C for iPhone Application32 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M5c: C Programming Language for Beginners24 ชั่วโมง/ 6900 บาท
M5d: Visual C#.NET for Window Application & Database (Beginner)32 ชั่วโมง/ 8900 บาท
M6: Visual C#.NET Advanced for COM & I/O Controller26 ชั่วโมง/ 12900 บาท
M6a: Advanced C Language For MCS 51 Microcontroller Solutions30 ชั่วโมง/ 14900 บาท
M6b: Microcontrollers using Arduino for Beginners18 ชั่วโมง/ 8900 บาท
M6c: Eagle 5.0 PCB Board Building & Programming18 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M7: Ultimate Report Building Using Crystal Report 1128 ชั่วโมง/ 7900 บาท
M8: Professional Database Programming Using Delphi7.032 ชั่วโมง/ 9900 บาท
M10: Android Programming24 ชั่วโมง/ 11900 บาท
R : JAVA Applet Programming for Web Presentations36 ชั่วโมง/ 10900 บาท
R1a: Advanced Java for Web Service30 ชั่วโมง/ 13900 บาท
R2: JSP Web Developing & Java Servlet30 ชั่วโมง/ 11900 บาท
R4: Java Basic & Object Oriented Programming (OOP)30 ชั่วโมง/ 9900 บาท
R5: Comprehensive Javascript Writing Using AJAX Technology32 ชั่วโมง/ 10900 บาท
R6 : Fundamental of XML for Web Services & Applications32 ชั่วโมง/ 11900 บาท
R7: jQuery for Practical Ajax Applications32 ชั่วโมง/ 12900 บาท
R9: AngularJS for Web Application18 ชั่วโมง/ 6900 บาท


ตารางเวลาอบรม:

              ทุกหลักสูตรสามารถโทรสอบถามเวลาอบรม หรือ นัดกำหนดเวลาอบรมที่ตามต้องการได้ด้วยตนเอง และสามารถนัดสอนส่วนตัวที่บ้าน หรือนอกสถานที่ได้
 
 

 • รับออกแบบ, แก้ไขปัญหา, แนะนำ Project งานต่างๆ, การเขียนโปรแกรมวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ และงานเฉพาะทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกรูปแบบ
 • รับจัดงานสัมมนาทางวิชาการนอกสถานที่ ตั้งแต่ 10 - 100 ท่าน รวมทั้งออกแบบเนื้อหาการอบรมให้ตรงตามความต้องการของท่าน
 • รับออกแบบแก้ไขปัญหา การเซ็ตค่า Router, ISA, Exchange และ Linux Servers ทุกรูปแบบ
 • สามารถติดต่อขอรับใบเสนอราคา และสามารถใบเสร็จรับเงิน VAT และหักภาษี ณ. ที่จ่าย ได้ทุกกรณี


Hot Line: 083-034-9593 (9:00 - 18:00 ทุกวัน )